Biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" statūti

Atsākot Latvijas Olimpiskās komitejas darbību Latvijā un atjaunojot Latvijas Olimpiskās komitejas atzīšanu Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā, tika ņemts vērā, ka Latvijas Republikas pārstāvji piedalījušies 1924., 1928., 1932. un 1936.gadu vasaras Olimpiāžu spēlēs, kā arī Ziemas Olimpiskajās spēlēs 1924., 1928. un 1936.gadā.1. Nosaukums un juridiskā forma.

Biedrības nosaukums ir „Latvijas Olimpiskā komiteja”, nosaukuma saīsinātais variants – LOK (turpmāk tekstā – LOK). LOK ir nevalstiska bezpeļņas sporta organizācija, kas “biedrības” juridiskā formā uz neierobežotu darbības termiņu pienācīgā kārtā reģistrēta Latvijas Republikā un īsteno savu jurisdikciju tās teritorijā.2. LOK darbības mērķi un uzdevumi.

LOK kā Olimpiskajai kustībai piederīga organizācija uzņemas ievērot Olimpiskās hartas un Pasaules Antidopinga kodeksa nosacījumus un pakļauties Starptautiskās Olimpiskās komitejas (turpmāk tekstā – SOK) lēmumiem; nacionālajā līmenī LOK apņemas piedalīties pasākumos nolūkā sekmēt mieru, atbalstīt un veicināt sporta ētikas popularizēšanu, sekmēt arī sieviešu dalību un dzimumu līdztiesību sportā, cīnīties pret dopingu sportā un ar atbildību rūpēties par apkārtējās vides jautājumiem.

LOK misija ir ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, sniedzot ieguldījumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes un veselības nostiprināšanā, pievēršot un motivējot regulārām sporta nodarbībām.

2.1. LOK darbības noteiktie mērķi ir:

2.1.1. nodrošināt Latvijas pārstāvniecību Starptautiskajā Olimpiskajā kustībā un Latvijas sportistu un komandu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs;

2.1.2. ievērojot Olimpiskās kustības principus, attīstīt sportu, sporta izglītību un sporta nozari Latvijā kopumā;

2.1.3. panākt godīgas spēles (fair play) principu, sporta ētikas normu un antidopinga politikas ievērošanu sportā Latvijā;

2.2. LOK uzdevumi ir:

2.2.1. vadīt Olimpisko kustību Latvijā un koordinēt to Latvijas sporta federāciju darbu, kuru pārziņā esošie sporta veidi un disciplīnas iekļauti Olimpisko spēļu programmā;

2.2.2. ievērot savā darbībā Olimpiskās Hartas principus un pārraudzīt to īstenošanu Latvijā, veicināt kultūras un mākslas attīstību sporta jomā;

2.2.3. sekmēt un atbalstīt Olimpiskās kustības un sporta attīstību un godīgas spēles (fair play) principu ievērošanu sportā, cīnīties pret izkropļojumiem, diskrimināciju un dopinga lietošanu sportā;

2.2.4. savā darbībā vadīties no Olimpiskās un sporta kustības labas pārvaldības universālajiem pamatprincipiem, izstrādājot un īstenojot tiem atbilstošu LOK stratēģiju;

2.2.5. veicināt vienotas un demokrātiskas sporta nozares un sporta veidu organizēšanās un pārvaldes sistēmas izveidošanu un nostiprināšanos Latvijā un līdzdarboties tajā;

2.2.6. popularizēt Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši jaunatnes vidū, sportisko garu un interesi par sportu, veicināt sporta aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

2.2.7. sadarbībā ar valsts institūcijām, pašvaldībām un Latvijas sporta federācijām koordinēt, attīstīt un pārraudzīt Olimpisko centru darbību Latvijā;

2.2.8. izmantojot valsts budžeta un citus LOK finanšu līdzekļus, nodrošināt Latvijas Olimpiešu sociālā fonda (turpmāk tekstā – LOSF) un Latvijas Olimpiskās vienības (turpmāk tekstā – LOV) darbību un to uzraudzību;

2.2.9. pieņemt un piemērot Olimpiskās kustības kodeksu manipulāciju ar sporta sacensībām novēršanai, nodrošinot LOK politikas un noteikumu, dalības un/vai finansiālā atbalsta nosacījumu atbilstību Olimpiskās kustības kodeksam manipulāciju ar sporta sacensībām novēršanai, kā arī apliecinot, ka LOK ievēro visus tos pienākumus un uzņemas atbildību, kas Nacionālajām Olimpiskajām komitejām noteikta Olimpiskās kustības kodeksā manipulāciju ar sporta sacensībām novēršanai;

2.2.10. pieņemt un piemērot Pasaules Antidopinga kodeksu, nodrošinot LOK antidopinga politikas un noteikumu, dalības un/vai finansiālā atbalsta nosacījumu un rezultātu pārbaudes procedūru atbilstību Pasaules Antidopinga kodeksam, kā arī apliecinot, ka LOK ievēro visus tos pienākumus un uzņemas atbildību, kas Nacionālajām Olimpiskajām komitejām noteikta Pasaules Antidopinga kodeksā;

2.2.11. veicināt un atbalstīt pasākumus attiecībā uz atlētu veselību un medicīnisko aprūpi;

2.2.12. veicināt Olimpisko izglītību, veidojot un īstenojot ar Olimpisko kustību saistītas izglītības un kultūras programmas;

2.2.13. sadarboties ar Starptautisko Olimpisko akadēmiju, atbalstīt Latvijas Olimpisko akadēmiju, izveidot Olimpisko muzeju, veicināt un atbalstīt to attīstību un pasākumus;

2.2.14. sadarbojoties ar Latvijas sporta organizācijām un federācijām, organizēt un nodrošināt sportistu sagatavošanu, atlasi un Latvijas pārstāvniecību Olimpiskajās spēlēs, Pasaules spēlēs, reģionālajās spēlēs, pasaules, kontinenta un starpkontinentālajās vairāku sporta veidu sacensībās, kuras tiek rīkotas SOK pārraudzībā vai ir SOK atzītas;

2.2.15. savu iespēju robežās veicināt un atbalstīt materiāla un, tai skaitā, finansiāla atbalsta sniegšanu sportistiem un to atbalsta personālam;

2.2.16. saglabāt savu neatkarību jebkura politiska, ekonomiska vai reliģiska rakstura spiediena apstākļos, ja tie traucē rīkoties saskaņā ar Olimpisko Hartu;

2.2.17. sekmēt Olimpisko, Pasaules, Eiropas, reģionālo un citu starptautisko jaunatnes un pieaugušo vairāku sporta veidu sacensību organizēšanu gadījumā, ja tās tiktu organizētas Latvijā;

2.2.18. formulēt priekšlikumus SOK, kuri skar Olimpiskās Hartas, Olimpiskās kustības, kā arī Olimpisko spēļu rīkošanas jautājumus;

2.2.19. sporta popularizācijas un attīstības nolūkos un labas gribas garā sadarboties ar citu zemju Olimpiskajām komitejām, kā arī ar Latvijas un citu zemju valsts un sabiedriskajām sporta, saimnieciskajām un citām organizācijām, kas saistītas ar sportu un Olimpisko kustību;

2.2.20. izmantojot savas ekskluzīvās Olimpiskajā Hartā noteiktās tiesības, izvēlēties un noteikt pilsētu, kura drīkst pieteikties organizēt Olimpiādes un Olimpiskās spēles Latvijā.3. LOK biedri, LOK biedra statusa iegūšana un zaudēšana.

3.1. Saskaņā ar šiem Statūtiem un Olimpisko Hartu, par LOK biedriem kļūst:

3.1.1. SOK loceklis Latvijā – skaitot no brīža, kad kļuvis par SOK locekli;

3.1.2. nacionālās sporta veidu federācijas, kuras pašas atzīst LOK un ir uzņemtas attiecīgajās starptautiskajās sporta veidu federācijās, kuru pārvaldītie sporta veidi iekļauti Olimpisko spēļu programmā (turpmāk tekstā – Olimpisko sporta veidu federācijas) – skaitot no brīža, kad attiecīgais sporta veids iekļauts Olimpisko spēļu programmā, turklāt LOK atzīst tikai vienu Olimpiskā sporta veida federāciju katras atbilstošās starptautiskās sporta veida federācijas pārvaldītajiem sporta veidiem un sporta disciplīnām;

3.1.3. biedrība „Latvijas Olimpiešu klubs” kā visu Latvijas Olimpiešu apvienība un kolektīvais pārstāvis.

3.2. Par LOK biedriem var kļūt tiesībspējīgas Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi un rīcībspējīgi pilngadīgi Latvijas Republikas pilsoņi. LOK biedri neatbild par LOK parādiem, izņemot gadījumus, kad zaudējumi nodarīti viņu pašu vainas dēļ; tāpat LOK neatbild par savu biedru saistībām.

3.3. Pieteikums kļūšanai par LOK biedru kopā ar nepieciešamajiem pamatojuma dokumentiem iesniedzams LOK un nododams sākotnējai izvērtēšanai LOK Izpildkomitejai (turpmāk tekstā – LOK IK). Ja pieteicējs ir tiesīgs kļūt par LOK biedru un atbilst šo Statūtu nosacījumiem, pieteikums nododams izskatīšanai nākamajā LOK Ģenerālās asamblejas (turpmāk tekstā – LOK ĢA) sesijā, gala lēmuma pieņemšanai.

3.4. LOK biedri piedalās LOK pārvaldē izveidojot pārstāvju sapulci – LOK ĢA, kas pilnā apmērā pilda LOK biedru sapulces pienākumus.

3.5. LOK biedrs var jebkurā laikā izstāties no LOK, rakstveidā paziņojot par to LOK IK.

3.6. LOK biedra dalība LOK izbeidzas:

3.6.1. ar biedra izstāšanos no LOK;

3.6.2. ar biedra – SOK locekļa Latvijā SOK locekļa statusa zaudēšanu;

3.6.3. ar biedra – Olimpiskā sporta veida federācijas pārvaldītā sporta veida izslēgšanu no Olimpisko spēļu programmas – skaitot no brīža, kad noslēgušās Olimpiskās spēles, kuru programmā attiecīgais sporta veids vēl bijis iekļauts, taču vairs nav iekļauts tām sekojošo Olimpisko spēļu programmā;

3.6.4. citos, attiecināmajos normatīvajos aktos noteiktos, gadījumos;

3.6.5. pēc attiecīgas lietas noklausīšanās LOK IK var pieņemt pagaidu lēmumu par biedra izslēgšanu izņēmuma kārtā sekojošu iemeslu dēļ:

3.6.5.1. ikgadējas biedra naudas (ja tādu noteikusi LOK ĢA) atkārtota nemaksāšana;

3.6.5.2. Olimpiskās Hartas vai LOK statūtu, vai LOK Ētikas kodeksa normu pārkāpšana, saskaņā ar attiecīgu LOK Ētikas komisijas lēmumu;

3.6.5.3. biedra – fiziskās personas Latvijas pilsonības vai rīcībspējas zaudēšana;

3.6.5.4. LOK ĢA, LOK IK vai LOK Valdes lēmumu nepildīšana.

3.6.6. Jautājumu par LOK biedra izslēgšanu LOK IK izskata, uzaicinot izslēdzamo vai tā pārstāvi un dodot tam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā LOK biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. LOK IK pagaidu lēmums par izslēgšanu un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam LOK biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

3.6.7. Pēc šajos Statūtos noteiktās procedūras pienācīgas ievērošanas, gala lēmums par LOK biedra izslēgšanu pieņemams nākamajā LOK ĢA sesijā.4. LOK ĢA sastāvs, LOK locekļa statusa iegūšana un zaudēšana.

4.1. Saskaņā ar šiem Statūtiem un Olimpisko Hartu LOK ĢA sastāvā tiek iekļauti un par LOK locekļiem kļūst:

4.1.1. SOK loceklis (locekļi) Latvijā, ja tādi ir – skaitot no brīža, kad kļuvis (kļuvuši) par SOK locekli (locekļiem);

4.1.2. katra LOK biedra – Olimpiskā sporta veida federācijas ieceltas 2 (divas) pilnvarotas fiziskās personas, kuras var tikt atsauktas un mainītas ar attiecīgās federācijas izpildinstitūcijas lēmumu;

4.1.3. kopskaitā ne vairāk kā 32 (trīsdesmit divi) LOK biedru – Olimpisko sporta veidu federāciju izvirzīti pārstāvji, tai skaitā pārstāvji no citām Latvijas sporta veidu federācijām, savienībām un citām apvienībām vai citām sporta, valsts vai pašvaldību institūcijām un ar to saistītām organizācijām, kā arī citi Latvijas pilsoņi, kuri sekmē Olimpiskās kustības attīstību vai snieguši tai ievērojamu atbalstu, vai dod vai devuši lielu ieguldījumu Olimpiskās kustības attīstībā Latvijā, un kuri kļūst par LOK locekļiem, skaitot no brīža, kad viņi ievēlēti par LOK locekļiem un līdz nākamās LOK ĢA vēlēšanu sesijas atklāšanai.

4.1.4. LOK biedra – biedrības „Latvijas Olimpiešu klubs” apstiprināti 2 (divi) LOK Atlētu komisijas locekļi – aktīvie vai sporta gaitas pārtraukušie sportisti, kas piedalījušies Olimpiskajās spēlēs un kas var tikt atsaukti un mainīti ar biedrības „Latvijas Olimpiešu klubs” izpildinstitūcijas apstiprinātu LOK Atlētu komisijas lēmumu; sporta gaitas pārtraukušie sportisti šī punkta nosacījumu ietvaros var būt par LOK locekļiem līdz, vēlākais, 3 (trešās) Olimpiādes noslēgumam (ne vairāk kā 12 gadi) pēc šo sportistu pēdējās dalības Olimpiskajās spēlēs un tiek uzskatīti par atsauktiem, ja nav tikuši nomainīti līdz minētā termiņa notecējumam.

4.2. Par LOK locekļiem var kļūt rīcībspējīgi pilngadīgi Latvijas Republikas pilsoņi ar labu reputāciju.

4.3. Par LOK locekļiem nevar kļūt personas:

4.3.1. kas ar kompetentas institūcijas spēkā stājušos nolēmumu sodītas par Pasaules Antidopinga kodeksā paredzētu pārkāpumu un sods nav izciests;

4.3.2. kas ar kompetentas institūcijas spēkā stājušos nolēmumu atzītas par vainīgām manipulācijās ar sporta sacensībām.

4.4. LOK locekļi neatbild par LOK parādiem, izņemot gadījumus, kad zaudējumi nodarīti viņu pašu vainas dēļ; tāpat LOK neatbild par savu locekļu saistībām.

4.5. LOK locekļi veic savas funkcijas uz brīvprātības pamatiem, izņemot LOK darbiniekus. LOK locekļiem var apmaksāt transporta un naktsmītņu izdevumus, kas saistīti ar LOK komandējumiem, kā arī citus izdevumus, kuri nenovēršami radušies sakarā ar uzdoto pienākumu izpildi.

4.6. LOK loceklis var jebkurā laikā atteikties no savām pilnvarām, rakstveidā paziņojot par to LOK IK.

4.7. LOK locekļa pilnvaras izbeidzas:

4.7.1. ar LOK locekļa – SOK locekļa Latvijā SOK locekļa statusa zaudēšanu;

4.7.2. ar LOK locekli iecēlušā LOK biedra dalības izbeigšanos LOK, vai arī attiecīgā LOK locekļa atsaukšanas vai nomainīšanas gadījumā;

4.7.3. ar šo Statūtu punktos 4.3.1. un 4.3.2. minēto apstākļu iestāšanos;

4.7.4. citos, attiecināmajos normatīvajos aktos noteiktos, gadījumos;

4.7.5. pēc attiecīgas lietas noklausīšanās LOK IK var pieņemt pagaidu lēmumu par pilnvaru anulēšanu izņēmuma kārtā šādu iemeslu dēļ:

4.7.5.1. Olimpiskās Hartas vai LOK statūtu, vai LOK Ētikas kodeksa normu pārkāpšana, saskaņā ar attiecīgu LOK Ētikas komisijas lēmumu;

4.7.5.2. Latvijas pilsonības vai rīcībspējas zaudēšana;

4.7.5.3. LOK ĢA, LOK IK vai LOK Valdes lēmumu nepildīšana.

4.7.6. Jautājumu par LOK locekļa pilnvaru anulēšanu LOK IK izskata, uzaicinot LOK locekli, kura pilnvaras anulējamas, un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. LOK locekļa, kura pilnvaras anulējamas, neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. LOK IK pagaidu lēmums par pilnvaru anulēšanu un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā LOK loceklim, kura pilnvaras anulētas 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7.7. Pēc šajos Statūtos noteiktās procedūras pienācīgas ievērošanas, gala lēmums par LOK locekļa pilnvaru anulēšanu pieņemams nākamajā LOK ĢA sesijā.5. LOK locekļu tiesības un pienākumi.

5.1. LOK locekļu tiesības:

5.1.1. būt ievēlētiem LOK IK un/vai tikt ieceltiem LOK komisijās vai institūcijās;

5.1.2. Statūtos noteiktajā kārtībā iesniegt priekšlikumus par visiem ar LOK darbību saistītajiem jautājumiem izskatīšanai LOK ĢA sesijās, LOK Valdei un LOK IK;

5.1.3. piedalīties LOK IK un citu LOK institūciju sēdēs;

5.1.4. saņemt informāciju par LOK darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LOK institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.

5.2. LOK locekļu pienākumi:

5.2.1. ievērot Olimpiskās Hartas, SOK Ētikas kodeksa, LOK Statūtu un LOK Ētikas kodeksa prasības, raudzīties, un ja nepieciešams, rīkoties, lai tās tiktu ievērotas visos LOK un to atzinušo organizāciju rīkotajos un citos sporta pasākumos un sacensībās Latvijā;

5.2.2. īstenojot LOK stratēģiju, popularizēt Olimpiskās kustības mērķus un uzdevumus un veicināt to sasniegšanu;

5.2.3. piedalīties LOK ĢA sesijās un citu LOK institūciju darbā;

5.2.4. noteiktajā laikā un kvalitatīvi veikt uzticētos pienākumus un uzdevumus.6. LOK struktūrvienības.

6.1. Ar LOK IK lēmumu var tikt izveidotas LOK struktūrvienības un apstiprināti to nolikumi.7. LOK ĢA (pārstāvju sapulces) sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Ģenerālā Asambleja ir LOK augstākā lēmējinstitūcija. Tā sastāv no visiem LOK locekļiem, kuriem katram ir viena balss.

7.2. LOK ĢA sesijas sasaukšanas laiku, vietu, formu (klātienē vai attālināti) un izmantojamos balsošanas tehniskos līdzekļus nosaka LOK IK un tas tiek paziņots LOK locekļiem, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms tās atklāšanas publicējot paziņojumu LOK oficiālajā tīmekļa vietnē, kā arī uz e-pasta adresi nosūtot elektroniski parakstītu uzaicinājumu.

7.3. Ģenerālajai Asamblejai sesijā ir tiesības pieņemt lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, ja tajā piedalās vienkāršs LOK ĢA locekļu vairākums.

7.3.1. Lēmums par statūtu grozījumiem, LOK darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja, piedaloties vienkāršam LOK ĢA locekļu vairākumam, par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem LOK locekļiem.

7.4. Ģenerālās Asamblejas kārtējā sesija notiek vismaz reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.martam, lai:

7.4.1. noklausītos un izvērtētu pārskatu par LOK darbu;

7.4.2. noklausītos Revīzijas komisijas un neatkarīga ārēja auditora pārskatus par finansiālo stāvokli, ieņēmumiem un izdevumiem, un apstiprinātu gada pārskatu;

7.4.3. izskatītu citus jautājumus, kas iekļauti sesijas darba kārtībā.

7.5. Ģenerālās Asamblejas sesijā tiek apspriesti tikai tie jautājumi, kuri iekļauti darba kārtībā, kā arī ar atsevišķu Ģenerālās Asamblejas sesijas lēmumu piešķirts LOK Goda prezidenta un LOK Goda biedra statuss un, nepieciešamības gadījumā, tikt ievēlēti iztrūkstošie LOK IK vai Revīzijas komisijas locekļi un citas iztrūkstošās LOK amatpersonas.

7.5.1. LOK Goda prezidenta statusu, LOK Goda biedra statusu, LOK apbalvojumus un to piešķiršanas kārtību nosaka LOK IK apstiprināti nolikumi.

7.6. Apspriešanai paredzētie jautājumi jāiesniedz izskatīšanai LOK IK ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms sesijas atklāšanas.

7.7. Bez tam ik pēc 4 (četriem) gadiem, ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada 31. decembrim, tiek sasaukta LOK ĢA vēlēšanu sesija ne vairāk kā 32 (trīsdesmit divu) LOK individuālo locekļu, LOK Prezidenta, LOK Ģenerālsekretāra, pārējo 19 (deviņpadsmit) LOK IK locekļu, un 3 (trīs) LOK Viceprezidentu no LOK IK locekļu vidus, kā arī Revīzijas komisijas vēlēšanām:

7.7.1. Vēlēšanu sesijas sasaukšanu pēc LOK IK lēmuma pieņemšanas izsludina LOK Valde ne vēlāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms sesijas, paziņojot par to Olimpisko sporta veidu federācijām.

7.7.2. Katram LOK biedram – Olimpiskā sporta veida federācijai ir tiesības izvirzīt kandidātus ievēlēšanai:

7.7.2.1. ne vairāk kā divus kandidātus no vienas Olimpiskā sporta veida federācijas:

a) par LOK Individuālajiem locekļiem,

7.7.2.2. ne vairāk kā vienu kandidātu no vienas Olimpiskā sporta veida federācijas:

b) par LOK Prezidentu,

c) par LOK Ģenerālsekretāru,

d) par LOK IK locekli un, ievēlēšanas gadījumā Izpildkomitejā, arī par vienu no 3 (trim) LOK Viceprezidentiem,

e) par LOK Revīzijas komisijas locekli.

7.7.3. Informācija par izvirzītajiem kandidātiem, iekļaujot iesniegumā arī kandidāta dzīvesgājuma aprakstu un viņa rakstisku piekrišanu būt izvirzītam un, ievēlēšanas gadījumā, pildīt uzliktos pienākumus, kā elektroniski parakstītu dokumentu jānosūta uz LOK oficiālo e-pasta adresi vai jāiesniedz LOK Valdei personīgi ne vēlāk kā 1 (vienu) kalendāro mēnesi pirms vēlēšanu sesijas.

7.7.4. Balsošana LOK ĢA vēlēšanu sesijā notiek aizklāti, ja sesija, veicot atklātu balsojumu par balsošanas procedūru, nenobalso par atklātu balsojumu arī citos jautājumos. Atklāts balsojums vēlēšanās pieļaujams tikai tad, ja ievēlēšanai izvirzīto kandidātu skaits ir mazāks vai vienāds ar šādā balsojumā ievēlamo personu skaitu.

7.7.5. LOK individuālos locekļus no LOK biedru – Olimpisko sporta veidu federāciju izvirzīto kandidātu skaita ievēl šo Statūtu punktos 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.4. minētie LOK locekļi – LOK biedru pārstāvji.

7.7.5.1. Par LOK individuālajiem locekļiem tiek ievēlēti tie ne vairāk kā 32 (trīsdesmit divi) kandidāti, kas vēlēšanās saņēmuši visvairāk balsu.

7.7.5.2. Par LOK individuālo locekli nevar tikt apstiprināts kandidāts, par kuru nav nodota vismaz puse no nodoto balsu skaita.

7.7.5.3. Gadījumā, ja par vairākiem kandidātiem nodots vienāds balsu skaits, kā dēļ nav iespējams noteikt 32 (trīsdesmit divus) ievēlētos LOK individuālos locekļus, un neviens no viņiem savas kandidatūras neatsauc, notiek pārbalsošana starp vienādu balsu skaitu saņēmušajiem kandidātiem.

7.7.6. Kārtību un mehānismu, kā no LOK locekļu vidus tiek ievēlēti LOK Prezidents, Ģenerālsekretārs, Izpildkomiteja, 3 (trīs) Viceprezidenti no Izpildkomitejas locekļu vidus un Revīzijas komisija, nosaka LOK ĢA apstiprināts LOK Vēlēšanu nolikums.

7.7.6.1. Viena un tā pati persona nevar tikt ievēlēta LOK Prezidenta amatā vairāk kā 2 (divas) reizes pēc kārtas, Ģenerālsekretāra amatā vairāk kā 3 (trīs) reizes pēc kārtas un LOK IK locekļa amatā vairāk kā 3 (trīs) reizes pēc kārtas, katru amatu katrai personai uzskaitot atsevišķi.

7.7.6.2. Visiem dzimumiem jātiek nodrošinātām vienlīdzīgām iespējām tikt ievēlētiem LOK ĢA un LOK IK.

7.7.6.3. LOK biedru – Olimpisko sporta veidu federāciju pārstāvjiem jāveido LOK IK balsu vairākums. Cita starpā, nosakot kārtību un mehānismu LOK IK ievēlēšanai, nodrošināms, ka tās sastāvā tiek ievēlēti ne mazāk kā 17 (septiņpadsmit) šādu federāciju prezidenti vai izpildinstitūciju vadītāji.

7.8. LOK ĢA ārkārtas sesiju var sasaukt pēc LOK Prezidenta, LOK Valdes vai LOK IK iniciatīvas, bet tā noteikti jāsasauc, ja to rakstiski pieprasa ne mazāk par vienu desmito daļu LOK locekļu, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.9. Jautājumos, kas attiecas tieši uz Olimpiskajām spēlēm, tiek ņemtas vērā tikai tās balsis, ko nodevuši tikai LOK IK locekļi un to nacionālo federāciju, savienību vai citu apvienību pārstāvji, kuru pārvaldītie sporta veidi iekļauti Olimpisko spēļu programmā.

7.10. Saskaņā ar šiem Statūtiem un Olimpisko Hartu objektīvajam balsu vairākumam LOK ĢA jāpieder nacionālo federāciju, savienību vai citu apvienību pārstāvjiem, kuru pārvaldītie sporta veidi iekļauti Olimpisko spēļu programmā.8. LOK institūcijas.

8.1. LOK ĢA sesiju starplaikā LOK darbību uzrauga LOK IK, kas sastāv no LOK Prezidenta, Ģenerālsekretāra, 3 (trijiem) Viceprezidentiem un 16 (sešpadsmit) citiem Izpildkomitejas locekļiem, un LOK Atlētu komisijas priekšsēdētāja, kas uz savu pilnvaru laiku kļūst par LOK IK locekli. Katram IK loceklim ir viena balss. Saskaņā ar šiem Statūtiem un Olimpisko Hartu objektīvajam balsu vairākumam LOK IK jāpieder tajā ievēlētajiem nacionālo federāciju, savienību vai citu apvienību pārstāvjiem, kuru pārvaldītie sporta veidi iekļauti Olimpisko spēļu programmā.

8.2. Par LOK IK locekli automātiski kļūst SOK loceklis Latvijā, ja tāds tiek ievēlēts SOK. Tādā gadījumā LOK IK locekļu skaits palielinās – attiecīgas izmaiņas apstiprināmas nākošajā pēc kārtas LOK ĢA sesijā.

8.3. LOK Ģenerālās asamblejas sesijas kompetencē ir lemt par LOK IK un LOK Revīzijas komisijas locekļu atsaukšanu. LOK biedrs, kurš šo Statūtu punkta 7.7.2. apakšpunkta 7.7.2.2. kārtībā izvirzījis personu, kas ievēlēta LOK IK vai LOK Revīzijas komisijas sastāvā, var ierosināt šīs personas atsaukšanu. Lēmums par šāda LOK IK vai LOK Revīzijas komisijas locekļa atsaukšanu pieņemams nākamajā LOK ĢA sesijā. Tāpat LOK ĢA kārtējā sesijā lemj par tāda LOK IK locekļa pilnvarām un dalību LOK IK, kurš iepriekšējā kalendārā gada laikā piedalījies mazāk kā ½ (vienā pusē) no LOK IK sēdēm.

8.3.1. Atbrīvojušās LOK IK un LOK Revīzijas komisijas locekļu vietas aizpildāmas nākamajā LOK ĢA sesijā, šo Statūtu punktos 7.5. un 7.7.6. noteiktajā kārtībā.

8.4. LOK IK sapulcējas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 2 (divos) mēnešos.

8.5. LOK IK uzskatāma par juridiski pilntiesīgu, ja tajā piedalās vairāk nekā puse tās locekļu. LOK IK locekļi tās darbā piedalās personiski un nepastarpināti, tai skaitā piedaloties LOK IK sēdē attālināti un dalībai un balsošanai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

8.6. Lēmumi LOK IK tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. LOK IK lēmumu pieņemšanas kārtību neklātienē nosaka atsevišķs LOK IK apstiprināts nolikums.

8.7. LOK IK lemj par visiem LOK jautājumiem, kuri nav LOK ĢA izņēmuma kompetencē.

8.8. LOK institūciju darbību regulē LOK IK apstiprināts nolikums.

8.9. Saskaņā ar Olimpisko Hartu LOK ĢA vai LOK IK lēmumus par sporta disciplinārajiem jautājumiem var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Starptautiskajā sporta šķīrējtiesā (Court of Arbitration for Sport) Lozannā, Šveicē, kas pieņems galīgo lēmumu saskaņā ar Starptautisko sporta šķīrējtiesas kodeksu (Code of Sports Related Arbitration). Apelācijas sūdzības iesniegšanas termiņš – 21 (divdesmit viena) diena kopš lēmuma saņemšanas.

8.10. Nepieciešamo funkciju realizēšanai LOK IK izveido šādas LOK IK locekļu vadītas pastāvīgās komisijas:

8.10.1. Sporta veidu komisija;

8.10.2. Finanšu komisija;

8.10.3. Juridiskā komisija;

8.10.4. Ētikas komisija;

8.10.5. Apbalvojumu komisija;

8.10.6. Atlētu komisija.

8.11. Papildus pastāvīgajām komisijām LOK IK var izveidot arī citas komisijas, apakškomisijas, darba grupas vai institūcijas.

8.12. LOK IK izstrādā un apstiprina visu tās izveidoto komisiju, darba grupu vai citu institūciju darbības nolikumus.

8.13. LOK Atlētu komisijas izveidi un darbību atbilstoši Starptautiskās Olimpiskās komitejas noteikumiem, vadlīnijām un LOK IK apstiprinātam nolikumam nodrošina LOK biedrs – biedrība „Latvijas Olimpiešu klubs”.

8.14. LOK IK sēdes sasauc LOK Prezidents vai Ģenerālsekretārs, paziņojot par tām ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas iepriekš. Ielūgumos, kurus izsūta vai telefoniski izziņo, jānorāda sēdes sarīkošanas laiks un vieta, ka arī izskatāmie jautājumi un paredzamā darba kārtība.

8.15. Katrs LOK IK loceklis ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms LOK ĢA kārtējās sesijas atklāšanas sniedz LOK ĢA rakstisku pārskatu par iepriekšējā kalendārā gada ietvaros LOK IK locekļa amatā paveikto. Šāds pārskats iesniedzams LOK Valdei – pievienošanai LOK ĢA kārtējās sesijas darba materiāliem.

8.16. LOK ikdienas darbu starp LOK IK sēdēm vada un nodrošina izpildinstitūcija – LOK Valde, kas sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem – LOK Prezidenta un LOK Ģenerālsekretāra.

8.17. LOK Valdes locekļi ir tiesīgi katrs atsevišķi pārstāvēt LOK attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām un slēgt civiltiesiskus darījumus.

8.18. LOK Valde apstiprina LOK amatu un darbinieku atalgojuma sarakstu. LOK Valdes locekļi par savu izpildinstitūcijas locekļu pienākumu veikšanu saņem LOK IK noteiktu atlīdzību, šim nolūkam neizmantojot valsts budžeta finanšu līdzekļus.

8.19. LOK Valdes sēdes var sasaukt un darba kārtības jautājumus noteikt jebkurš Valdes loceklis; tās var notikt klātienē vai neklātienē, arī attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, un Valdes lēmumi uzskatāmi par pieņemtiem, ja „par” nobalsojuši abi Valdes locekļi. LOK Valdes lēmumi tiek noformēti protokola veidā, norādot katra Valdes locekļa balsojumu.

8.20. LOK Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus saskaņā ar Prezidenta rīkojumu vai LOK IK lēmumu veic Ģenerālsekretārs vai kāds no Viceprezidentiem.9. Revīzijas komisija.

9.1. LOK finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā, kuru uz 4 (četriem) gadiem ievēl LOK ĢA vēlēšanu sesijā.

9.2. Par Revīzijas komisijas locekli nevar būt LOK IK loceklis.

9.3. Revīzijas komisija:

9.3.1. veic LOK mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. sniedz atzinumu par LOK budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē LOK grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par LOK finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revīzijas komisija veic revīziju pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi gadā pirms gada pārskata apstiprināšanas.

9.5. Revīzijas komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kuru ar balsu vairākumu ievēl komisijas pirmajā sēdē.

9.6. Revīzijas komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības; tās sasauc komisijas priekšsēdētājs vai LOK Prezidents, un tās ir lemttiesīgas, ja piedalās vismaz divi komisijas locekļi. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma gadījumā noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas sēdes tiek protokolētas – to nodrošina komisijas priekšsēdētājs vai LOK Valde.

9.7. LOK ĢA sesija apstiprina gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma un šo Statūtu punktā 9.8. noteiktā neatkarīgā ārējā auditora ziņojuma saņemšanas.

9.8. Papildus iepriekš minētajam, gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu revīzijas veikšanai LOK ĢA ievēlams neatkarīgs ārējs auditors, kas sniedz attiecīgu ziņojumu LOK ĢA.10. Citi noteikumi.

10.1. LOK ir savs karogs, emblēma un himna, ko apstiprina LOK IK.

10.1.1. LOK karogu, emblēmu un himnu attiecībā uz to izmantošanu LOK aktivitātēs, tajā skaitā Olimpiskajās spēlēs, apstiprina SOK Izpildkomiteja.

10.2. LOK simbolikas un atribūtikas ražošanas, tiražēšanas, izmantošanas un realizācijas tiesības pieder tikai LOK, LOK Valdes personā.

10.3. LOK drīkst izmantot Olimpisko simbolu, karogu, devīzi un himnu (kas ir SOK ekskluzīvs īpašums) tikai savas bezpeļņas darbības ietvaros, ja šāda izmantošana veicina Olimpiskās kustības attīstību un neaizskar tās cieņu, ar nosacījumu, ka LOK, atbilstoši Olimpiskajai Hartai, iepriekš saņēmusi SOK apstiprinājumu. Visi Olimpiskie īpašumi, ieskaitot, bet ne tikai, Olimpiskais simbols, karogs, devīze, himna, nosaukumi (ieskaitot, bet ne tikai, “Olimpiskās spēles” un “Olimpiādes spēles”), apzīmējumi, emblēmas, liesma un lāpas, kā arī visas tiesības uz katru un visiem Olimpiskajiem īpašumiem, kā arī visas tiesības uz to izmantošanu pieder vienīgi SOK. LOK ir atbildīga SOK par Olimpiskās Hartas punktu 7 – 14 un to blakusnoteikumu ievērošanu Latvijā. Tā veic pasākumus, lai liegtu jebkādu Olimpisko īpašumu izmantošanu, kas būtu pretrunā ar šādiem Olimpiskās Hartas punktiem un to blakusnoteikumiem. LOK tāpat cenšas SOK labā gūt SOK Olimpisko īpašumu tiesisku aizsardzību.

10.4. LOK Statūtiem vienmēr jābūt atbilstošiem Olimpiskajai Hartai, uz kuru tiem tieši jāatsaucas. Ja rodas šaubas, neskaidrības vai nepilnības Statūtu interpretācijā par Olimpisko kustību un/vai Olimpiskajām spēlēm vai arī pretrunas šajos jautājumos ar Olimpisko Hartu, tad pēdējā uzskatāma par noteicošo.

10.5. Šie Statūti pēc reģistrācijas Biedrību un nodibinājumu reģistrā nosūtāmi apstiprināšanai SOK.


LOK statūti jaunā redakcijā ar labojumiem un papildinājumiem atbilstoši SOK Olimpiskās Hartas noteikumiem apstiprināti LOK ĢA sesijā Rīgā, 2021. gada 26. martā.

Šo statūtu punktā 7.7.6. noteiktais LOK Vēlēšanu nolikums izstrādājams un nododams apstiprināšanai LOK ĢA kārtējā sesijā ne vēlāk kā 2023. gadā.

Šo statūtu punktā 7.7.6.1. noteiktā amatu termiņu uzskaite uzsākama ar nākamajām LOK vēlēšanām pēc šīs statūtu redakcijas pieņemšanas.